Logo
vi en
Tra cứu bác sĩ

Bs.CKI Dương Tấn Thọ

Khoa nội tổng hợp 3

Bs.Nguyễn Thị Mai Liên

Phó khoa nội tổng hợp 3