Logo
vi en
Tra cứu bác sĩ

Bs.Nguyễn Thị Mai Liên

Phó khoa nội tổng hợp 3

Bs.Lê Thị Ngọc Yến

Trưởng khoa thận nhân tạo

Bs.Chế Quang Thống

Trưởng khoa nội tổng hợp 4

Bs.CKI Phạm Thị Ngọc Nga

Khoa khám bệnh

Bs.CKII Lê Nguyên Hòa

Khoa khám bệnh

Bs.CKI Ngô Đức Đễ

Trưởng Khoa ngoại tổng hợp

Bs Đào Ngọc Linh

Khoa ngoại tổng hợp

Bs Đồng Khắc Sơn

Khoa ngoại tổng hợp

Bs.CKI Sơn Thị Lam Thùy

Phó Khoa sản

Bs Phan Tiến Sĩ

Khoa sản

Bs Lê Quý Hậu

Khoa sản

Thạc sĩ Tôn Thất Hoàng Hùng

Trưởng Khoa nội tổng hợp